فرمانداری شهرستان جویبار

دبیر تعزیرات آرد و نان

۱- انجام کلیه موارد مربوط به دبیر خانه تعزيرات و نظارت بر توزيع آرد در سطح خبازي ها
۲- پیگیري امور مربوط به ارد خانه پز روستايي
۳- تهیه گزارش در خصوص میزان آرد توزيعي در شهرستان
۴- نظارت بر کار خبازی ها و کشف و ضبط گندم - ارد - سبوس خارج از شبكه
۵- طرح مشکلات و تخلفات خبازی ها در جلسات تعزیرات آرد و نان و تهيه صورتجلسات
۶- تهیه وسایل و تجهيزات مورد نياز تعزيرات
۷- کنترل کار بازرسان آرد و نان به صورت مداوم
۸- انجام سایر امور محوله از جانب مافوق