فرمانداری شهرستان جویبار

معاونت

معاون فرماندار علاوه بر این که در غیاب فرماندار مسئوليت هاي ايشان را دارا مي باشد و بر عملکرد واحدهاي فرمانداري نيز جهت حسن اجراي امور به صورت مستمر نظارت خواهد داشت در زمينه هاي زير نيز اقدام و پيگيري مي نمايد .

الف ) نظارت و بازرسی :
۱- تشکیل جلسات ماهانه با هماهنگی فرماندار
۲- نظارت بر عملکرد ادارات شهرستان
۳- اعمال نظارت ویژه بر عملکرد کمیته هاي اجرايي آرد و نان و حوادث غير مترقبه
۴- تماس های حضوری و تلفني با مسئولين شهرستان جهت اطلاع از نحوه کار آنان
۵- ایجاد هماهنگی بين ادارت و بخش داري هاي تابعه
۶- پیگیري عملکرد کليه دستگاه هاي اجرايي و بررسي كيفيت و كميت كار آن ها
۷- دبیر جلسه شورای اداري
۸- پیگیري امور مربوط به ارزشيابي سالانه مسئولين ادارات و کارکنان فرمانداري
ب ) امور اجتماعی :
۱- جلب اعتماد مردم به مسئولین از طریق ارتباط مستقيم و مستمر با آنان
۲- پیگیري تقاضاهاي مردم از ادارات و دادن تذکرات لازم در جلسات به مسئولين جهت برخورد صحيح با مردم
۳- برگزاری ملاقات های عمومي در شهر و روستا با هماهنگي فماندار
۴- تشکیل جلسات مختلف و پیگيري مصوبات آن ها
ج ) امور اقتصادی :
۱- ایجاد انگیزه و اطمينان براي سرمايه گذاري به منظور ايجاد کارخانجات و واحدهاي زير بنايي .
۲- بررسی طرح های پيشنهادي ادارت در شوراي برنامه ريزي شهرتان و اقدام مقتضي
۳- تلاش در ایجاد شرکت های تعاوني و پيگيري استقرار دستگاه هاي مختلف اعم از مولد انرژي و ... در شهرستان
د ) مسائل فرهنگی و آموزشی :
۱- اعمال سیاست های عمومي دولت در زمينه مسائل فرهنگي
۲- تشکیل جلسات مربوطه در این راستا
۳- پیگیري ايجاد مراکز علمي و آموزش عالي در شهرستان به منظور ارتقاء سطح فرهنگي منطقه با هماهنگي فرماندار
۴- پیگیري مسائل مربوط به جوانان ، اشتغال و آموزش برنامه هاي تفريحي و ...
۵- پیگیري و اقدامات لازم در خصوص ساير امور محوله از جانب استان و مافوق