فرمانداری شهرستان جویبار

حراست

- پیگیري در مورد صدور کارت شناسايي و تردد جهت پرسنل
۲- برقراری کشیک حفاظتي جهت انجام امور اداري
۳- انجام اقدامات لازم به منظور آموزش حراستی
۴- هماهنگی با حراست استانداری
۵- همکاری و پیگيري در زمينه تهيه برنامه ارزشيابي سالانه کاركنان
۶- جمع آوری اطلاعات در خصوص کارکنانی كه خدمت و ارزيابي كار آنان برجسته و يا ضعيف تشخيص داده شده است
۷- بررسی و پیگيري و اعلام صلاحيت حفاظتي در مورد داوطلبين اشتغال ، انتقال ، ماموريت و متقاضيان سلاح
۸- اقدام لازم به منظور پیشگیري از امکان نقض مقررات حراستي و رسيدگي به موارد نقض شده
۹- تنظیم سیستم مناسب جهت حراست و نگهداري از پرسنل و تاسيسات و کنترل ورود و خروج کاركنان و نظارت بر عملكرد آنان در پاسخگويي به مراجعات روزانه مردم در جهت رعايت مقررات
۱۰- انجام کلیه امور محرمانه مربوط به دستگاه ها
۱۱- سرکشی از ادارات سطح شهرستان و ارائه مشکلات و نارسایي ها به مافوق
۱۲- شرکت در جلسات مختلف شهرستان و استان و ارائه گزارش به مافوق
۱۳- تشکیل جلسات مسئولین دواير فرمانداري و بخشداري ها