فرمانداری شهرستان جویبار

بخشداری ها

الف ) امور سیاسی و انتظامي بخش :
۱- اجرای سیاست هاي عمومي دولت و استقرار امنيت در سطح بخش
۲- جمع آوری اخبار و شایعات منطقه و گزارش موارد مهم به فرمانداري
۳- شناسایی اوضاع اجتماعي و سياسي و ريشه يابي عوامل احتمالي ناامني ها در بخش
۴- شرکت در جلسه شورای تامین و ارائه پيشنهادات لازم در صورت دعوت فرماندار

ب ) امور نظارت و بازرسی
۱- اعمال نظارت بر مسائل سیاسی ، اجتماعي ، فرهنگي و اقتصادي بخش
۲- سرکشی از روستاها و بررسی مشکلات و ايجاد هماهنگي در جهت رفع آن ها با همكاري شوراهاي اسلامي
۳- موظف ساختن دهداران به حضور در روستاها و تشویق مشارکت عمومی در جهت سياست هاي نظام جمهوري اسلامي در تمامي ابعاد .
۴- نظارت عالیه بر توزیع ارزاق عمومي در سطح بخش

ج ) امور اقتصادی و فرهنگی بخش :
۱- پیگیري جذب اعتبارات تخصيصي براي طرح هاي عمراني ، فرهنگي و اقتصادي بخش
۲- تشویق مردم برای اجراي طرح هاي عمراني ، فرهنگي و اجتماعي در سطح بخش
۳- بازدید از پروژه های عمراني سطح بخش و ارسال گزارش ماهانه به فرمانداري
۴- پیگیري طرح هاي فرهنگي و بسيج سواد آموزي در سطح بخش
۵- اقدام در جهت حل معضلات مربوط به تربیت بدنی در سطح بخش

د ) امور اجتماعی :
۱. رسیدگی به امور ايثارگران ، خانواده معظم شهداء و آزادگان و سرکشي از خانواده هاي مستمند و محروم بخش .
۲. تشکیل جلسات عمومی در روستاها و استماع نقطه نظرات اهالي ، بهداشت و ستاد حوادث غير مترقبه .
۳. پیگیري و حل اعترافات موردي در سطح بخش
۴. دست یابی به اطلاعات کامل از مسائل فرهنگي اهالي بخش
۵. برقراری ارتباط نزدیک با مئولين بخش
۶. تنظیم گزارش ماهانه از اوضاع عمومی بخش
۷. برگزاری انتخابات ریاست جمهوري ، مجلس شوراي اسلامي ، مجلس خبرگان و شوراهاي اسلامي رروستا و بخش
۸. بررسی نیازها و مشکلات روستائيان
۹. انجام و پیگیري ساير امور محوله از جانب مافوق