فرمانداری شهرستان جویبار

کارشناس اداری و مالی

۱- نگاهداری و تنظیم اعتبارات و اظهار نظر در خصوص طرح هاي مالي و انجام امور بانکي
۲- تنظیم صورت تعهدات و دیون و تهيه دفاتر مربوط به حساب هاي بانکي و کنترل صورتحساب و مراقبت از اسناد هزينه ها
۳- همکاری و ارائه گزارش در خصوص تهیه بودجه
۴- تهیه لیست حقوق و مزاياي کارکنان و ... پرداخت هزينه هاي مستمر و دادن تنخواه به كارپرداز
۵- اقدام در جهت رفع مشکلات فرمانداری و بخشداری ها و اقدام در خصوص مطالبات و پرداخت ديون
۶- مراقبت در انجام امور پرسنلی و اداری و پيگيري در زمينه صدور احکام استخدامي کاركنان و پرونده هاي استخدامي و داوطلبان استخدام
۷- اقدام در مورد دفتر هیات تخلفات اداری و ابلاغ و اقدام در اجراي احکام و رسيدگي در مورد دعاوي استخدامي
۸- رسیدگی و اقدام در مورد بازنشستگان
۹- انجام امور مربوط به انتقالات
۱۰- پیگیري احکام مربوط به برقراري مزاياي مستمر و غير مستمر
۱۱- پیگیري ترفيعات و تغيير گروه سالانه کارکنان به كمك واحدهاي فرمانداري
۱۲- بررسی در مورد حائزین شرايط براي انتصاب به پست هاي بلا تصدي و ارائه پيشنهادهاي لازم
۱۳- رسیدگی به حساب هاي تنظيمي واحدها و بخشداري ها
۱۴- ابلاغ قوانین و تصویب نامه ها و آيين نامه ها و اساسنامه هاي مصوب به واحدها
۱۵- رسیدگی به کليه امور ساختماني و تعميراتي و تحويل گرفتن کارهاي انجام شده طبق قرارداد
۱۶- تهیه و تنظیم نمونه هاي مکاتباتي
۱۷- نظارت بر نحوه انجام وظیفه نیروهاي خدماتي
۱۸- تنظیم احتیاجات پرسنلي سالانه و.احدها و نيازمندي هاي فرمانداري و بخشداري ها
۱۹- تهیه اطلاعات و آمارهای پرسنلي
۲۰- انجام بررسی های لازم در زمينه چگونگي تامين رفاه کارکنان
۲۱- تهیه و تنظیم امور مربوط به بيمه بهداشتي و درماني کارکنان
۲۲- مراقبت در حفظ ابزار و لوازمی که در انبار نگهداری مي شود
۲۳- پیشنهاد پست های جديد به تناسب کارهاي جديد
۲۴- تهیه و تنظیم گزارشات آمار و اطلاعات مورد درخواست استانداري در زمينه امور اداري و اموال فرمانداري
۲۵- تهیه لیست کشيک كاركنان
۲۶- معرفی کارکنان جهت شركت در كلاس های توجيهي و آموزش كوتاه مدت
۲۷- تشکیل جلسات شورای کاركنان و پيگيري مصوبات
۲۸- امور مربوط به نقلیه فرمانداری و پيگيري تجهيزات و تاسيسات ادارذي و پيش بيني نيازمندي هاي سالانه
۲۹- نظارت بر حضور و غیاب کارکنان
۳۰- اقدام لازم در جهت تعمیر وسایل و لوازم اداري
۳۱- انجام سایر امور محوله از جانب مافوق