فرمانداری شهرستان جویبار

امور اجتماعی و انتخابات

۱- بررسی و شناسایي خصوصيات فرهنگي ، اجتماعي شهرستان
۲- تعیین اولويت ها و نيازمندي هاي اجتماعي و فرهنگي منطقه
۳- تحقیق پیرامون مسائل و مشکلات و آسيب هاي اجتماعي و ارائه زراه حل هاي مناسب براي رفع آن ها
۴- بررسی و ریشه يابي عوامل ناهنجاري ها و آفات اجتماعي
۵- ایجاد هماهنگی و نظارت بر حسن اجراي طرح هاي مبارزه با منکرات و مفاسد اجتماعي
۶- بررسی و ایجاد هماهنگي در تحقيقات و تبليغات مربوط به مبارزه با اعتياد و قاچاق مواد مخدر
۷- بررسی شکایات و اعتراضات نسبت به مصوبات شوراها و نيز تخلفات و انحرافات شوراها
۸- پیگیري امور مربوط به آموزش اعضاء شوراهاي اسلامي
۹- برنامه ریزی و ايجاد هماهنگي و پيش بيني هاي لازم به منظور انجام امر انتخابات
۱۰- برآورد اعتبارات ، نیروی انساني و مسائل و لوازم مورد نياز انتخابات
۱۱- تهیه شناسنامه انتخاباتی
۱۲- شناسایی و پيشنهاد افراد واجد شرايط جهت اعمال بازرسي و کنترل انتخابات به فرماندار
۱۳- استخراج نتایج آمارهای مربوط به هر انتخابات و تجزيه و تحليل آن ها و تهيه گزارشات لازم
۱۴- تکمیل پرونده های انتخاباتي و ارسال آن ها به استان
۱۵- مطالعه و بررسی و انجام امور مربوط به تقسیمات کشوري در شهرستان
۱۶- مطالعه لازم در خصوص امور مربوط به نام گذاری محلات شهر و تقسیمات کشوري
۱۷- تنظیم شناسنامه روستا حاوی اطلاعات مذکور و اولويت بندي روستا در راستاي خدمات رساني بهينه به مردم در ابعاد فرهنگي ، آموزشي ،‌خدماتي و بهداشتي
۱۸- تهیه گزارش از کارهای انجام شده در روستاها و پيگيري مشکلات ارباب رجوع در شهرستان تا حصول نتيجه
۱۹- پیگیري و مکاتبه در خصوص امور مربوط به شوراهاي اسلامي شهر و روستا
۲۰- دبیر جلسات شورای اجتماعي ، شوراي بهداشت ،‌شوراي پشتيباني سواد آموزي ، کميته امور بانوان و جوانان پيگيري مصوبات شوراي اداري و ساير جلسات
۲۱- انجام سایر امور محوله از جانب مافوق