فرمانداری شهرستان جویبار

دفتر سیاسی

۱- انجام امور مربوط به تلکس ، فاکس ، بی سیم و تلفن
۲- بررسی نامه ها و مطالب و انتقادهایي که از جانب نمايندگان مجلس مطرح و يا مکاتبه مي شود
۳- طرح و تعقیب دعاوی کيفري مربوط به فرمانداري
۴- رسیدگی و نظارت بر امور مربوط به اتباع و مهاجرين خارجي
۵- بررسی و پیشنهاد طرح هاي لازم به فرماندار جهت طرح در شوراي تامين
۶- رسیدگی به موارد ارجاع شده از سوي فرماندار و معاونت
۷- مطالعه و بررسی و اتخاذ تدابیر عملي به منظور ايجاد و سازماندهي نيروي انتظامي و تجهيز و تقويت آن
۸- پیش بیني هاي لازم براي تشکيل جلسه مربوط به کشف و جمع آوري اسلحه و مهمات و وسايل ارتباط جمعي غير مجاز (بي سيم و ...)
۹- مراقبت در حسن اجرای مقررات وظیفه عمومي
۱۰- پیگیري امور مربوط به تابعيت و شناسنامه و طرح نتيجه در جلسه شوراي تامين
۱۱- جمع آوری اخبار و شایعه منطقه و گزارش به مافوق
۱۲- تنظیم گزارش و جمع آوری اطلاعات سياسي انتظامي و اجتماعي در مورد مشکلات و نارسايي ها و تنش هاي قومي ، طايفه اي و کارگري و غيره
۱۳- کسب اخبار و اطلاعات در مورد عملکرد پاسگاه های انتظامی و ارائه راه ها و پيشنهادات در اين خصوص
۱۴- تهیه صورتجلسات شورای تامين شهرستان و پيگيري مصوبات مربوطه
۱۵- تهیه صورتجلسات کمیسيون قاچاق ، سرقت و کميته امنيتي انتخابات و پيگيري مصوبات مربوطه
۱۶- ارائه پیشنهادات و راه حل های ممکن در جهت رفع مشکلات اجتماعي ، فرهنگي و سياسي و امنيتي
۱۷- تشکیل جلسه کمیسيون مواد مخدر و پيگيري مصوبات
۱۸- پیگیري امور مربوط به تشکل هاي سياسي
۱۹- جمع بندی و شناسایي وقايع شهرستان و انعکاس به فرماندار و ...
۲۰- انجام سایر امور محوله از جانب مافوق