فرمانداری شهرستان جویبار

دفتر فنی

۱- تشخیص نیازمندي هاي عمراني شهرستان در چهارچوب مسئوليت هاي وزارت کشور و تعيين اولويت ها به منظور فراهم نمودن موجبات اجراي آن ها
۲- بررسی و مطالعه و همکاری در خصوص طرح هاي هادي و جامع شهرستان
۳- هماهنگی و همکاری لازم در خصوص امور شهرداري و نظارت بر کارهاي شهرداري
۴- مطالعه و ارائه پیشنهاد در خصوص برنامه های مديريت و برنامه ريزي استان جهت تامين اعتبار
۵- تماس با سازمان مدیریت و ساير دستگاه ها براي تصويب و اجراي طرح ها
۶- همکاری با مسئولین ادارات در مراحل مختلف پياده نمودن طرح ها
۷- کنترل و بررسی اعتبارات عمرانی شهرداري و ...
۸- گزارش پیشرفت عملیات عمراني حوزه شهرستان و بررسي علل تاخير در اجراي پروژه ها
۹- بازدید به هنگام و نظارت دقیق بر پروژه ها و طرح هاي عمراني و در صورت لزوم پيگيري در جهت دريافت اعتبارات
۱۰- نظارت و مراقبت در امور مربوط مربوط به توزیع معادن شن و ماسه
۱۱- نظارت و پیگیري لازم در زمينه تامين مصالح مورد نياز پروژه هاي عمراني و همکاري با کارشناس دفتر فني استانداري در رابطه با امور عمراني شهر
۱۲- ارائه به موقع فرم مربوط به نواقص پروژه هایی که نقص دارند و کنترل ميزان مصالح مصرف شده
۱۳- تشکیل جلسات شورای برنامه ريزي شهرستان و پيگيري مصوبات
۱۴- پیگیري امور مربوط به منازل سازماني
۱۵- پیگیري امور مربوط به حفاري در سطح شهر
۱۶- بازدید از مناطق خسارت دیده به اتفاق اعضاء کميته و در صورت لزوم پيگيري امور مربوط به خسارت
۱۷- تشکیل جلسه کمیته برفروبي و پيگيري مصوبات
۱۸- بررسی طرح های عمراني روستاها و شهرداري ها براي استفاده از اعتبارات وزارت کشور همچنين طرح هايي که از محل اعتبارات عمراني انجام مي گيرد
۱۹- انجام سایر امور محوله از جانب مافوق