فرمانداری شهرستان جویبار

دفتر فرماندار

۱- تنظیم اوقات ملاقات و ارتباط تلفنی با توجه به اولويت ها و با هماهنگي مدير واحد
۲- پاسخگویی و احترام نسبت به مراجعان و همکاران
۳- راهنمایی ارباب رجوع
۴- جلوگیری از اعمال تبعيض در بين مراجعان
۵- رعایت اولویت ها در تنظيم جلسات
۶- پیگیري نامه ها تا حصول نتيجه
۷- ارجاع کارها قبل از وقت اداری به واحدها
۸- در جریان قرار دادن فرماندار از وقایع مهم
۹- دسته بندی و مرتب کردن نامه ها و تحویل به فرماندار و معاونت
۱۰- انجام سایر امور محوله از جانب مافوق