فرمانداری شهرستان جویبار

دفتر شهر و روستا

۱- مطالعه و بررسی وضع روستاها و شهرهای شهرستان از نظر تاسيسات و تسهيلات رفاهي به منظور شناخت و تعيين نيازهاي مالي و خدماتي روستاها و شهرداري ها
۲- همکاری در زمینه برنامه ريزي عمراني فرمانداري در رابطه با تهيه و تنظيم معيارها و ضوابط لازم براي تعيين اولويت هاي طرح هاي عمراني در روستاها و شهرها
۳- بررسی در مورد منابع درآمد شهرداری به منظور ارائه خط مشي و اتخاذ روش هاي مناسب در جهت ارتقاء سطح درآمد شهرداري و خودکفاي آن ها
۴- بازرسی از خدمات عمومی در سطح شهر و روستا و تهيه گزارش هاي ماهانه جهت مراجع ذي ربط
۵- تعیین اولويت ها از نظر مبارزه با خطرات ناشي از سيل براي تخصيص اعتبارات
۶- بررسی نیازهاي مالي شهرداري ها و انجام امور مربوط به حسابرسي آن ها
۷- نظارت بر کار شهرداری و مراقبت در امور راهنمایي و رانندگي و اتوبوسراني و تاکسيراني و شركت حمل و نقل
۸- انجام امور مربوط به بخش کشاورزی ، صنایع ، ترافيک ، اصناف ، كميسيون نظارت ، تعزيرات حكومتي و تنظيم بازار
۹- پیگیري امور مربوط به سوخت رساني در سطح شهرستان و سرکشي و نظارت بر توزيع مواد سوختي توسط فروشندگان
۱۰- ارائه آمارها و جمع بندی نیازمندي هاي شهرستان اعم از شهر و روستا و پيگيري نارسايي ها از طريق ادارات شهرستان و استان
۱۱- انجام کلیه امور مربوط به تسویه حساب ها با فروشندگان و عاملين
۱۲- جمع بندی توزیع مايحتاج و ارزاق عمومي وارده به شهرستان و پيگيري نارسايي ها و مشکلات موجود در اين زمينه
۱۳- انجام امور مربوط به طرح تکریم ارباب رجوع
۱۴- پیگیري امور مربوط به اشتغال و تشکيل کميته اشتغال و نظارت بر طرح هاي توليدي و خدماتي شهرستان و پيگيري و جمع بندي اعتبارات اشتغالزا از محل منابع مختلف اعتباري
۱۵- پیگیري امور مربوط به حوادث قهري و غير مترقبه در سطح شهرستان
۱۶- جمع آوری آمار و امکانات رفاهی و خدماتي ، فرهنگي و بهداشتي شهرستان اعم از شهر و روستا
۱۷- آمار روستاهای فاقد آب و برق و جاده و مدرسه و مسجد
۱۸- تهیه گزارش از حوادث به منظور برآورد خسارت
۱۹- تهیه گزارش لازم در خصوص حمل و نقل شهری و روستايي
۲۰- رسیدگی به امور اصناف و اتحاديه هاي ذي ربط
۲۱- جمع آوری اطلاعات در خصوص وضعیت توزيع ارزاق عمومي در شهرستان (شهر و روستا) و انعکاس به مسئولين ذي ربط
۲۲- انجام سایر امور محوله از جانب مافوق