فرمانداری شهرستان جویبار

وظایف بازرسی

تهیه و تنظیم برنامه هاي بازرسي مستمر ، دوره اي و يا موردي از واحدهاي ملي و استاني براي سنجش ميزان «مطابقت عمل و عملکرد» اقدام کنندگان با اهداف ، برنامه ها ، دستورالعمل ها و ضوابط و شاخص هاي مورد ارزيابي دستگاه
بازرسی از عملکرد مدیران و کاركنان و سنجش ميزان رضايت مردم از واحدهاي مختلف و نحوه برخورد مديران و كاركنان با ارباب رجوع
تهیه گزارشات نوبه ای در فواصل ماهانه ، سه ماهه ، شش ماهه ، نه ماهه و سالانه براي اطلاع وزير و بالاترين مقام اجرايي دستگاه از عملکرد واحدهاي مختلف
برقراری ارتباط با سازمان بازرسی کل کشور و ايفاي وظيفه مندرج در ماده ۱۲ قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور، كميسيون اصول ۸۸ و ۹۰ مجلس شوراي اسلامي و واحدهاي نظر سنجي دستگاه ها و رسانه هاي جمعي و مطبوعات
تجزیه و تحلیل عملکرد واحدها ، مديريت ها و کاركنان بر اساس بازرسي هاي انجام شده
کشف مفاسد اداری از طریق بازرسي هاي آشکار و پنهان و ارائه گزارشات لازم به مديران ذي ربط و بالاترين مقام اجرايي دستگاه
آموزش و توانمندسازی مستمر بازرسان با همکاری واحد آموزش دستگاه
اعلام نظر در مورد میزان رضایت مردم از عملکرد کاركنان و مديران به واحد امور اداري براي اعمال در وضعيت و مزاياي استخدامي آنها در چارچوب قوانين و مقررات ذي ربط
وظایف پاسخگویي به شکايات
دریافت شکایات حضوري و مکتوب مردم (مراجعين) از واحدها و كاركنان دستگاه
بررسی و تحقیق پيرامون صحت يا سقم موضوع شکايات و پيگيري تا اخذ نتيجه نهايي به منظور پاسخگويي به شاکي
بررسی و پاسخگویي در خصوص مراجعات به نهادهاي نظارتي و بازرسي از قبيل نهاد رياست جمهوري و سازمان بازرسي کل کشور
پیگیري و اخذ نظريات و پيشنهادهاي واحدهاي تخصصي در ارتباط با شکايات واصله به منظور رسيدگي و اعلام پاسخ به شاکيان
جمع بندی شکایات در مقاطع سه ماهه و تجزيه و تحليل علل بروز شکايات و ارائه گزارش براي بالاترين مقام اجرايي دستگاه و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به گونه اي كه موجب كاهش شكايات مردمي گردد
پیگیري از نتايج گزارش هاي تهيه شده
پیگیري براي ارسال پاسخ به شاکيان