فرمانداری شهرستان جویبار

ارزیابی عملکرد

همکاری در تهیه و تدوين شاخص هاي اختصاصي و معيارهاي ارزيابي عملکرد دستگاه اجرايي و موسسات و سازمان هاي وابسته به آن
اجرای دستورالعمل های ارزيابي عملکرد و تکميل فرم هاي مربوط و تهيه مستندات لازم
احصاء فرم های تکمیل شده و مستندات آن ها و ارائه به شوراي تحول اداري يا کميسيون تحول اداري دستگاه
همکاری و هماهنگی با شوراي (يا کميسيون) تحول اداري دستگاه به منظور تعيين و تاييد امتيازات
بررسی برگه های تکميل شده و تاييد آن ها بر اساس عملکرد واقعي توسط شوراي (يا كميسيون) تحول اداري
پیگیري و اجراي ارزيابي عملکرد دستگاه اجرايي ، موسسات و شرکت هاي دولتي وابسته تهيه گزارش تحليلي از نتايج ارزيابي و ارائه آن به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در مقاطع زماني تعيين شده
نظارت بر حسن اجرای برنامه های ارزيابي عملکرد در دستگاه اجرايي ، موسسات و شرکت هاي دولتي وابسته و تحليل ارزيابي هاي انجام شده و ارائه پيشنهادهاي لازم
انجام مطالعات و تحقیقات لازم در رابطه با برنامه های عملکرد و شاخص هاي مورد عمل در دستگاه اجرايي و ارائه پيشنهادهاي لازم
انجام سایر اموری که در چارچوب برنامه هاي ارزيابي عملکرد دستگاه از طرف سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارجاع مي گردد
دریافت برگه های تکميل شده توسط مديران مسئول و مجريان دستگاه ذي ربط و تلفيق آن ها و ارسال جهت تصويب به مراجع ذي ربط