فرمانداری شهرستان جویبار

جلسه ساماندهی طرح سالمسازی دریا برگزار شد

جلسه ساماندهی طرح سالمسازی دریا برگزار شد

برگزاری جلسه ساماندهی طرح سالمسازی دریا با حضوررجبعلی وهابی فرماندارشهرستان جویبار

آماده سازی طرح سالمسازی دریابرای مسافران و گردشگران در فصل تابستان


جلسه ساماندهی طرح سالمسازی دریا برگزار شد
ادامـــه
+ 0 -

بازدید فرماندار از طرح سالمسازی دریای چپکرود جویبار

بازدید فرماندار از طرح سالمسازی دریای چپکرود جویبار

حضور رجبعلی وهابی فرماندارشهرستان جویباروهیئت همراه در محل آماده سازی طرح سالمسازی دریای چپکرود جویبار

رجبعلی وهابی فرماندار شهرستان جویبار با معیت خسرو طالبی معاون فرماندار شهرستان جویبار وبخشدار گیل خواران از محل اجرای طرح سالمسازی دریای در منطقه چپکرود جویباربازدید نمودند .


بازدید فرماندار از طرح سالمسازی دریای چپکرود جویبار
ادامـــه
+ 0 -