فرمانداری شهرستان جویبار

جلسه حریم شهر کوهیخیل و شورکاء


برگزاری جلسه حل و فصل حریم شهر کوهیخیل و روستای شورکاء

با حضوررجبعلی وهابی فرماندارشهرستان جویبار جلسه بررسی و حل و فصل حریم شهر کوهیخیل و روستای شورکاء در محل فرمانداری برگزار شد

عنوان جلسه : بررسی جهت حل و فصل مشکل حریم شهر کوهیخیل و روستای شورکاء


جلسه حریم شهر کوهیخیل و شورکاءادامـــه
+ 0 -