فرمانداری شهرستان جویبار

جلسه شورای اداری شهرستان جویبار

جلسه شورای اداری شهرستان جویبار

برگزاری اولین جلسه شورای اداری شهرستان جویبار در سال 97

با حضور وهابی فرماندارشهرستان جویبار اولین جلسه شورای اداری شهرستان جویبار سال ۹۷ درمسجد جامع بالامحله برگزار شد


جلسه شورای اداری شهرستان جویبار
ادامـــه
+ 0 -