فرمانداری شهرستان جویبار

بازدیدمعاون فرماندار از کمپین ملی نه به تصادفات جاده ای

بازدیدمعاون فرماندار از کمپین ملی نه به تصادفات جاده ای

خسرو طالبی معاون فرماندار از کمپین ملی نه به تصادفات جاده ای در شهرستان جویبار

با حضور خسرو طالبی معاون فرماندار از کمپین ملی نه به تصادفات جاده ای در شهرستان جویباربازدید شد


بازدیدمعاون فرماندار از کمپین ملی نه به تصادفات جاده ای
ادامـــه
+ 0 -