فرمانداری شهرستان جویبار

بازدید و نشست وهابی فرمانداردرتامین اجتماعی جویبار

بازدید و نشست وهابی فرمانداردرتامین اجتماعی جویبار

رجبعلی وهابی فرماندارشهرستان جویبار با معیت مدیرکل تامین اجتماعی استان ، ادیانی نماینده حوزه انتخابیه ودبیر خانه کارگر استان از تامین اجتماعی جویبار بازدید کردند

بازدید و نشست در تامین اجتماعی جویبار


بازدید و نشست وهابی فرمانداردرتامین اجتماعی جویبار
ادامـــه
+ 0 -