فرمانداری شهرستان جویبار

جلسه بررسی مشکل آب شرب منطقه پهناب برگزار شد

جلسه بررسی مشکل آب شرب منطقه پهناب برگزار شد

با حضوررجبعلی وهابی فرماندارشهرستان جویبارجلسه بررسی مشکل آب شرب منطقه پهناب برگزار شد

برگزاری جلسه بررسی مشکل آب شرب منطقه پهناب با حضوررجبعلی وهابی فرماندارشهرستان جویبار


جلسه بررسی مشکل آب شرب منطقه پهناب برگزار شد


ادامـــه
+ 0 -