فرمانداری شهرستان جویبار

جلسه ستاد ساماندهی جمعه بازاربرگزار شد


جلسه ستاد ساماندهی جمعه بازاربرگزار شد

با حضور خسرو طالبی معاون فرماندار شهرستان جویبار جلسه ستاد ساماندهی جمعه بازار در محل فرمانداری شهرستان جویبار برگزار شد

پیگیری مصوبات قبلی جلسه


 جلسه ستاد ساماندهی جمعه بازاربرگزار شد
ادامـــه
+ 0 -